VNPARIS
Communication
  vietnamienne
.


Restaurant ORCHIDEE

Accueil
TIN SINH HOẠT
HỘI ĐOÀN
NỐI MẠNG
GOM GÓP
THỰC DỤNG
LIÊN LẠC

Union Bouddhisme de France

Projet MAITREYA: avec les Reliques

Trésors d’art du Vietnam, exposés au Musée GUIMET

 

 

VNParis và Cộng đồng người Việt

VNParis là nơi giới thiệu các sinh hoạt của Cộng Đồng người Việt nói chung tại nước Pháp, và trong vùng Paris nói riêng, vì Paris là thủ đô, là nơi tập trung nhiều Hội đoàn, Đoàn thể. Vì thế chủ trương của VNParis là đóng góp cho Cộng Đồng người Việt chúng ta chút ít tin tức, sinh hoạt

 

Mọi thông tin trên VNParis, xin liên lạc về  info@vnparis.net

1- Giới thiệu Hội đoàn ở trang @VNParis, xin gởi Đơn Giới Thiệu.

2- Đăng tin Sinh hoạt, xin gởi Đăng Tin Sinh Hoạt.

3- (Ghi tên vào Mailing-list Communication  để nhận các thông tin sinh hoạt.)
  phần này không được hoạt động đúng mức, nên xin được ngưng,
   kể từ ngày 05/03/2006.
    

 

  

Accueil | TIN SINH HOẠT | HỘI ĐOÀN | NỐI MẠNG | GOM GÓP | THỰC DỤNG | LIÊN LẠC

Mọi chi tiết về trang @VNParis.net, xin liên lạc về  [Webmaster].
Cập nhật hóa ngày : 18 février 2011.